POLSKI (234) 256-5174 DEUTSCH 570-967-8457
Deutsch
724-414-0903 Oferta firmy DREWDOM (415) 556-2837 Galeria firmy DREWDOM DREWDOM - Skontaktuj siê z Nami

Nasza Oferta

Witamy na stronach firmy Drewdom

Drewdom - Us³ugi Transportowo-D¼wigowe Jeste¶my firm±, która jako jedna z pierwszych w Polsce zaczê³a produkowaæ domy drewniane w systemie kanadyjskim. Na swoim koncie mamy kilkaset ukoñczonych projektów. Wytwarzamy równie¿ wiê¼bê dachow±, wi±zary, domki letniskowe i altany. Nasz± pracê doceniono w prasie budowlanej. Zapraszamy do zapoznania siê z nasz± ofert±!

 • Produkcja i monta¿
 • Realizujemy bogaty wybór projektów budowlanych o ró¿nej architekturze, oraz metra¿ach. Wykonujemy te¿ projekty indywidualne. Nasze komponenty wykonane s± z towarów najwy¿szej jako¶ci, ka¿dy pó³produkt koñczony jest specjalistycznymi certyfikatami np. przeciwpo¿arowymi. • Produkcja wi±zarów dachowych
 • Posiadamy liniê produkcyjn± wi±zarów dachowych o rozpiêto¶ci od 6 do 24 metrów.

   

  Galeria

  Drewdom - Us³ugi Transportowo-D¼wigowe Drewdom - Domy w szkielecie drewnianym Drewdom - Us³ugi Transportowo-D¼wigowe

  856-202-1908 Drewdom - Us³ugi Transportowo-D¼wigowe Drewdom - Domy w szkielecie drewnianym

  Ostatni Projekt

  Ostatnio coraz czê¶ciej zdarza nam siê produkowaæ altanki oraz ma³e domy drewniane (letniskowe).

  5195668219

  Home | O Firmie | Oferta | 7347830421 | (763) 620-2634 | 5879969029

  Wszelkie Prawa Zastrze¿one © Drewdom 2015